สืบค้น:
วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

TNI Journal of Engineering and Information Technology ปีที่ 6, ฉบับที่ 1


1. An Improvement of Search Results Access by Designing a Search Engine Result Page with a Clustering Technique [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : วรสิทธิ์ ชูชัยวัฒนา
2. Determination of the Optimal Chemical Dosing Concentration in Reverse Osmosis Using Design of Experiments: A Case Study of Semiconductor Fabrication Factory in Chacheongsao, Thailand [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Siripan Sinluenam, Jintawat Chaichanawong
3. Impact of Customer Characteristics on Technical Loss in Distribution System [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : กรวิชญ์ จริตรัมย์, ณกมล โสภายิ่ง, นันทิยา ชัยบุตร
4. Improving Web Application Security by Virtual Password Authentication [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Kamthorn Sarawan
5. LAF Chat: A Message Encrypting Application Utilizing RSA Algorithm for Android-Based Mobile Device [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Rowe-Ann Antenor, Robert Bautista, Francis Paolo Lesaca, Raychelou Valencia
6. Multi-Objective Planning and Optimization for WiMAX Multi-Hop Site Placement: Case Study in Nakhon Ratchasima City, Thailand [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Chitapong Wechtaisong, Chutima Prommak, Ekkaluk Eaksook
7. Performance Evaluation of Location-Based Advertising using Web Application Performance Testing (WAPT) [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : ILia Kachalin, Chanintorn Jittawiriyanukoon
8. Shredder for Physical Reduction of Straw and Stubble [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : ไพโรจน์ นะเที่ยง, จันทร์เพ็ญ ชุมแสง, กันต์ อินทุวงศ์
9. Song Clustering Using Similarity of Audio Fingerprint [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : สุนันท์ ธาติ, พงศ์พันธ์ กิจสนาโยธิน, วรลักษณ์ คงเด่นฟ้า
Total 9 Record 1