สืบค้น:
วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

TNI Journal of Engineering and Information Technology ปีที่ 5, ฉบับที่ 2


1. Developing High-Density Culture System of Pseudodiaptomus annandalei (Copepoda: Calanoida) with Various Microalgae Concentrate [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Pitchaya Chainark, Tawat Sriveerachai, Kom Silapajarn
2. Standard Acceptance Criteria of Colour Lipstick Decision Making with Attribute Gauge R&R [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : ศิริวรรณ องปราบปาม, ดำรงเกียรติ รัตนอมรพิน
3. Harmonic Detection using Sliding Window with Fourier Analysis (SWFA) Method for Single-Phase Power Systems [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : มณีรัตน์ ผดุงศิลป์, กองพล อารีรักษ์, ทศพร ณรงค์ฤทธิ์
4. Application of Acoustic Emission Signal for Condition Monitoring of Gasoline Engine [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : ศิริพงษ์ แสงสารพันธ์, พรชัย นิเวศน์รังสรรค์
5. The Process Development of Yarn Production from Sugarcane Leafs [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : พรศิริ หลงหนองคูณ, ศรีกาญจนา จตุพัฒน์วโรดม, สาคร ชลสาคร
6. Analysis of a Semi-Elliptical Crack on a Surface of a Piezoelectric Patch Attached on a Beam by Finite Element Method [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : ประเสริฐ อังกาบ, เอกอุ ธรรมกรบัญญัติ
7. An Architectural Design of Computerized Maintenance Management System towards SOA and Cloud Computing [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : ชัยรัตน์ ศรีพงษ์ธนากุล, กิตติมา เมฆาบัญชากิจ
8. A Prototype of Management System for Sufficiency Economy Village through Responsive Web [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : จุติพงษ์ จูมโสดา, เอกสิทธิ์ เทียมแก้ว, อรสา เตติวัฒน์
9. Mobile Application for Student Attendance Checking Using NFC Technology on Android [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : วิทูร วิภูษิตพูนผล, ธีระภัทร์ คูเอกชัย, จิรัชฌา พงศ์รุจิกร, กันตพัฒน์ ธรรมเสรีกุล, ศิลา แก้วปัดชา, นิติรุจน์ จิระตระกูลรัตน์, ธงชัย แก้วกิริยา
10. Automatic Accident Alert System using Multi-layer Perceptron [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : วชิรวิทย์ หมื่นเรือคำ, วิชญาพร สุดกระโทก, สมิตา สุรโรจน์ประจักษ์, ธีระยุทธ ทองเครือ
Total 10 Record 1