สืบค้น:
วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

TNI Journal of Engineering and Information Technology ปีที่ 3, ฉบับที่ 2


11. Shape Analysis of T-Loops Orthodontic Wires by Finite Element Method [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : ภานุพงศ์ หวังสุข, เอกอุ ธรรมกรบัญญัติ
Total 11 Record 1 2