สืบค้น:
วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

TNI Journal of Engineering and Information Technology ปีที่ 3, ฉบับที่ 2


1. Small-Scale Plasma Arc Flow Gasifier [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : ตรีรัตน เมตต์การุณ์จิต
2. Effect of Single Nucleotide Polymorphisms (SNPs) on Microrna-221 on Target Gene in Hepatocellular Carcinoma (HCC) Cell Lines [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : สัญชัย พยุงภร, พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์, ณัฐธยาน์ ช่วยเพ็ญ, ธนัญญา จินาโต
3. Mathematical Model for 3D Eye Motion Estimation Based on 2D Eye Image [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : ธนานัน จันทิมา, ฑีฆพันธุ์ เจริญพงษ์, วิศาล มหาสิทธิวัฒน์
4. Development of Semi-Nested PCR for Detecting Demodex folliculorum and D.drevis [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : ปวันรัตน์ ตรีขัน, กัญญรัตน์ กรัยวิเชียร, อัจฉรา ภูมี, เผด็จ สิริยะเสถียร
5. Integration MATLAB and S7-300 PLC System; Case study in Bottle Detecting [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : สะกล คำแผ่น, ไสว พงศ์สวัสดิ์
6. Real-time 3D Vision via Remote Control Site using Stereoscopic Technique for Robot Eyes [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : สายนที บุญกว้าง, พิรพัฒน์ ชุติมาโยธินกุล, สายยัญ สายยศ
7. Applying Genetic Algorithm for Vehicle Routing Problem of Specimen management Case Study: Nakon Pathom Hospital [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : ศิริลักษณ์ อเนกบุญลาภ, ดำรงเกียรติ รัตนอมรพิน, ธีรพล เปียฉ่ำ, ธนกรณ์ แน่นหนา
8. The Study of Effects of Hydrogen Loading Time to the Fluctuation of FBG Wavelength [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Phimolphan Ritthongjan, Phaisarn Sudwilai, Ong-arj Tangmettajittakul, Phattamon Samanworakit
9. Effect of Particle Size on Properties of Biocoke from Used Coffee Ground [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : สุพิชญา เชิดเกียรติกูล, ปิ่นทิพย์ ศุภชุติกุล, จินตวัฒน์ ไชยชนะวงศ์
10. ์Numerical Investigation on Water Transport in Polymer Electrolyte Fuel Cells in Different Flow Field Configurations [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Patcharawat Charoen-amornkitt, Nuttapol Limjeerajarus
Total 11 Record 1 2