สืบค้น:
วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

TNI Journal of Business and Languages ปีที่ 3, ฉบับที่ 2


1. A Study of English Reading Proficiency of Graduate Students at Thai-Nichi Institute of Technology [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : บัณฑิต อนุญาหงษ์
2. Assessing Green IT Maturity and Recommendation of Improvement for Government Agencies in Thailand [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Pornprom Ateetanan, Sasiporn Usanavasin
3. Relationship between Financial Ratio and Stock Return of the Listed Companies in Stock Exchange of Thailand: A Case Study of Service Sector [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : กาญจนา ส่งวัฒนา, ศันสนีย์ เทพปัญญา, ศรีสุดา ถุงสุวรรณ, อรุณี ลิ้มประเสริฐ, เสาวรภย์ กุสุมา ณ อยุธยา, ศรัญยา แสงลิ้มสุวรรณ
4. Raspberry Pi firewall for Small and Medium Enterprise (SMEs) [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : นพดล จินตสุนทรอุไร, ตรีรัตน เมตต์การุณ์จิต
5. Factors Affecting English Speaking Problems among Engineering Students at Thai-Nichi Institute of Technology [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Supatsorn Jindathai
6. ประสิทธิภาพของปัจจัยเสริมที่มีผลต่อการยกระดับความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : วิภาณี เพ็งเนตร
7. Using Communicative Approach to Uplift TOEIC Proficiency Test on Listening Skill for the 1st Year Engineering Students [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : บุญชัย คงศักดิ์ตระกูล
8. Taxonomy based Self-Assessment Report System for Educational Quality Assuranceˆ ‘’…“”‹• ‡–“‡•‹ Šƒƒ“‘ ”„ [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : เกษม ทิพย์ธาราจันทร์, ฐิติพร เลิศรัตน์เดชากุล
9. Human Resource Management in Small-scale Project [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Kitsana Pracharasniyom, Shogo Utsugi, Yuya Koizumi, Sho Hirose, Hiroaki Aso, Tsutomo Konosu
10. Exploration of Suspected Relationships between Customer Satisfaction, Customer Loyalty and Customer repurchase behaviour [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Benjawan Leecharoen, Rojanasak Chomvilailuk
Total 12 Record 1 2