สืบค้น:
วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

TNI Journal of Business and Languages ปีที่ 3, ฉบับที่ 1


1. Comparison of Efficiency between TNI English Ability Test and TOEIC Test [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : บัณฑิต อนุญาหงษ์
2. An Analyis of Factors Affecting the Potential Development and Innovation of Thailand Industrial Sector [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : อนุวัต เจริญสุข, รังสรรค์ เลิศในสัตย์
3. The Study of GEN-M ON Comsumption Information Behavior [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : ทิวา พาร์ค, นรมน ฤทัยวาณิชกุล
4. A competitive Development of Thai-Japanese Joint Venture Cooperation [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : สมบัติ ทีฆทรัพย์, สมชาย เลิศภิรมย์สุข, บัญชา เกิดมณี, ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์, วนิดา วาดีเจริญ, รังสรรค์ เลิศในสัตย์
5. Design of Model Emotional Risks Analysis on Facebook [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : สาเรศ วันโสภา, นีรชา โสพล, ธัญชนก แย้มกลีบบัว, ยุรนันท์ มูซอ, ธงชัย แก้วกิริยา
6. Perceived Values and Their Effects on Intention to Adopt Online Learning [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Boonlert Watjatrakul
7. Work Life Balance, Work Values Predicting Organization Citizenship Behavior of Personnel Working in Organizations Involved in Property Management [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : ปิ่นกนก วงศ์ปิ่นเพ็ชร์, สุกัญญา ผึ่งแผ่
8. Attitudes and Behavior of Residential Electricity Users Towards Information on Electricity Bills of The Metropolitan Electricity Authority [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : นายกิตติศักดิ์ จุลศักดิ์
9. Designing Supplier Performance Evaluation Criteria for Automotive Parts Using Factor Analysis Approaches: A Case Study [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : สุนีย์พร อุ่นสมัย, พัชราภรณ์ ญาณภิรัต
10. The Relationships between Academic Self-efficacy and Academic Achievement for Business Finance Course [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Areerat Leelhaphunt
Total 10 Record 1