สืบค้น:
วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

TNI Journal of Engineering and Information Technology ปีที่ 3, ฉบับที่ 1


1. Technology for the Development of Xayaburi Hydroelectric Power Project in Lao PDR [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : ปลิว ตรีวิศวเวทย์, สมควร วัฒกีกุล
2. Flow-shop and Job-shop Scheduling Problems Solved by Simulation Models [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Nuntapon Dilokcharoen, Nattapoom Charoenlarpkul, Pisut Pongchairerks
3. A System Development for Creating Indoor Plan of Walking Route using Video and Movement Data [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : วัชรพล เอื้อพูนวิริยะ, สะพรั่งสิทธิ์ มฤทุสาธร
4. A Study Architecture of Cloud-based Applications for Restaurant Business [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : ณัฏฐ์ภคนันท์ นวลจิตร, กิตติมา เมฆาบัญชากิจ
5. A New Exponentially-Controlled Logistic Chaotic Map [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Jeerana Noymanee, Wimol San-Um
6. Colony Counting and Color Classification Device based on Image Processing [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : รัตติกร วรากูลศิริพันธุ์, นพดล มณีรัตน์, รัตนพล ยุทธวิริยะ
7. Performance Analysis of Automatic SPRT Module Calibration [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Teerawat Thepmanee
8. Butanol Production from Soybean Hulls by Clostridium saccharobutyricum ATCC BAA117 [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : มานพ บุญเจริญ, ชุติมณฑน์ สถิรพิพัฒน์กุล
9. Device Development for Soil Parameter Measurements in Crop Area by Using Wireless Sensor Network for Smart Farm [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : สายยัญ สายยศ, ณัฐพล แก้วมาตย์
10. An Experiment of Thai Speech Recognition in a Noisy Environment using PocketSphinx : A Case of Inventory Counting [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : อุดม ได้พร้อม, วีรวุฒิ ทัฬหิกรรม, ดัชกรณ์ ตันเจริญ
Total 12 Record 1 2