สืบค้น:
วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

TNI Journal of Business and Languages ปีที่ 2, ฉบับที่ 1


1. Desirable Traits of Thai-Nichi Institute of Technology Students [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Penkhae Prachonpachanuk
2. Interpretation of “-Teiru”(-ing) Construction in Unergative and Unaccusative Verbs of Japanese- An Approach of Speech Act- [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Saowaree Nakagawa
3. International Reserve Holdings as a Means of External Risk Management: Comparative Study of Thailand and Indonesia [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Sumimaru ODANO
4. Managing Business Innovation With Web Technology To Reach Hybrid Consumers [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Prajak Chertchom
5. Comparing the opinions about occupational Choices between government employees and entrepreneurs [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Phouvadon Viravong
6. The graduate’s characteristics from Faculty of Information Technology that were desired by private companies [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Narungsun Wilaisakoolyong
7. Firm Drivers of Relationship Trust: The Case of Thai Service Exporters [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Araya Hongchindaket
8. Motivation, Attitude and English Learning Behaviours of the low-graded Students [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Wipanee Pengnate
9. The Development Algorithm for Determining Vehicle Routing to Minimize Transportation Cost. [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Chaitayot Piwparnkaew, Anan Mungwattana
10. The Determinant factors of Engineering Students towards the Significant of English Proficiency in the ASEAN Economic Community (AEC): A Case of 3rd year TNI Students. [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Wipanee Pengnate
Total 12 Record 1 2