สืบค้น:
วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

TNI Journal of Engineering and Information Technology ปีที่ 1, ฉบับที่ 2


1. Present Standards and Quality of Electric Cars [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Phulporn Sangbangpla
2. Improvement of Work Efficiency of Evaporator Core Assembly [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Warunee Puenhuan, Wongpat Banthukul, Jaranya Wankaew, Jintawat Chaichanawong
3. Lashing Guideline for Material in Natural Gas Exploration and Production for Road Transportation [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Narongsak Dabtuk, Chansiri Singhtaun
4. Stable Photovoltaic Generation by Boost Converter via Adaptive ILQ Servo-Control [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Yuichiro Nagano, Sorawit Stapornchaisit, Hiroshi Takami, Sidshchadhaa Aumted
5. Multivariate Statistical Process Control for On-line Monitoring Size of Milling Process [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Bundit Boonkhao, Xue Z. Wang
6. Software Development on Image Segmentation and Data Compression for Efficiency Enhancement in Data Transmission over Internet [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Paisan Sripraram, Warakorn Srichavengsap
7. Design Improvement for Solving Black Spots Defect on the Rear-view Mirror in an Eco–car [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Kunawat Vibulphant, Nuttapol Limjeerajarus
8. Design and Invention a 150 kV Capacitive High Voltage Divider set [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Minareat Teachawong, Worapong kanta
9. The Design of Control System for Maximum Power Point Tracking in a DC-DC Boost Converter in Solar Power Systems using Fuzzy Logic Theory in MATLAB SIMULINK [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Supaphon Kamon, Wimol San-Um
10. Extraction of Active Ingredients from Centella Asiatica Using Supercritical Carbon Dioxide with Co-solvent [แสดงบทคัดย่อ] [ซ่อนบทคัดย่อ]
  ผู้แต่ง : Waraporn Kittiphunworakul, Manop Charoenchaitrakool
Total 13 Record 1 2