สืบค้น:
วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

วิธีการส่งบทความลงตีพิมพ์

วิธีการส่งบทความ

ผู้เขียนจัดส่งบทความผ่านระบบออนไลน์ได้ที่

1. Journal of Business Administration and Languages (บริหารธุรกิจและภาษา)

2. Journal of Engineering and Technology (วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี)

    เมื่อกองบรรณาธิการได้รับบทความจะดำเนินการส่งบทความเสนอผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความและแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เขียนบทความทราบ สำหรับบทความที่ผ่านการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิแล้วจะได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารเพื่อเผยแพร่ต่อไป