สืบค้น:
วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

รูปแบบการเขียนอ้างอิง
      เอกสารอ้างอิง

 • การอ้างอิงในบทความใช้การอ้างอิงแบบตัวเลข ตามมาตรฐานสากล โดยใช้หมายเลขในเครื่องหมายก้ามปู ดังที่แสดงไว้ในส่วนท้ายของประโยคนี้ [1]
 • การอ้างอิงท้ายบทความจะต้องมีการอ้างอิงหรือกล่าวถึงในบทความ และจัดเรียงตามลำดับการอ้างอิงที่ปรากฏในบทความ ใช้การอ้างอิงตามรูปแบบของ IEEE (http://www.ieee.org/documents/ieeecitationref.pdf) รายละเอียดของเอกสารประกอบด้วย ชื่อผู้เขียน ชื่อหนังสือหรือชื่อของบทความ ชื่อของเอกสารที่พิมพ์ สำนักหรือสถานที่พิมพ์ ปีที่(ฉบับที่) พิมพ์ และเลขหน้าที่อ้างอิง
 • บทความภาษาไทย ใช้ตัวอักษรบราววัลเลีย นิว (Browalia New) ขนาด 10 ตัวธรรมดา
 • วารสาร
  [1] ชื่อผู้แต่ง, “ชื่อบทความ,” ชื่อวารสาร, ปีที่, ฉบับที่, เลขหน้าบทความที่อ้างอิง, ปีที่พิมพ์.
  [2] D. L. K. Tay and C. T. Tam, “In situ investigation of the strength of deteriorated
        concrete,” Construction and Building Materials, vol. 10, pp. 17-26, 1996.
  [3] นิตยา เงินประเสริฐศรี, “องค์การแนวนอน,” วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 27, ฉบับที่ 15,
        หน้า 37-42, มกราคม-มิถุนายน, 2554
  วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
  [4] ชื่อผู้แต่ง, “ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์,” วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ชื่อย่อปริญญา (สาขา), ชื่อมหาวิทยาลัย,
        ชื่อเมือง, ชื่อประเทศ, ปีที่พิมพ์.
  [5] ปรินทร เต็มญารศิลป์, “การเตรียมและการวิเคราะห์คุณลักษณะเฉพาะของถ่านกัมมันต์จากไผ่ตง
        และไผ่หมาจู๋,” วิทยานิพนธ์ วท.บ. (เคมี), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, 2551.
  [6] J.O. Williams, “Narrow-band analyzer,” Ph.D. dissertation (Electrical Engineering),
        Harvard University, Cambridge, MA, USA, 1993.
  การประชุมทางวิชาการ
  [7] ชื่อผู้แต่ง, “ชื่อบทความ,” ชื่อการประชุมวิชาการ, ชื่อย่อการประชุมวิชาการ, ชื่อสถานที่จัดงาน,
        วัน เดือน ปี ที่จัดงาน, เลขหน้า.
  [8] นิตยา เงินประเสริฐศรี, “ผลกระทบของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของขนาดรู Orifice และ Nozzle
        ต่อคุณสมบัติการวัดของแอร์เกจ,” การประชุมวิชาการ เครือข่ายวิศวกรรมเครือกลแห่งประเทศไทย
        ครั้งที่ 28, MENETT 28, จังหวัดขอนแก่น, 15-17 ตุลาคม 2557 หน้า 316.
  [9] S. Vinta, “Analysis of data to predict warranty cost for various regions,” Proceedings
        of the Annual Reliability and Maintainability Symposium
  , RAM 2009, Fort Worth,
        TX, USA, January 26-29, 2009, pp. 78-82.
  เว็บไซต์
  [10] ชื่อผู้แต่ง. (ปี เดือน วันที่สืบค้น). ชื่อบทความ (พิมพ์ครั้งที่) [Online]. แหล่งที่มา: ชื่อเว็บไซต์
  [11] J. Jones. (1991, May 10). Networks (2nd ed.) [Online].
          Available: http://www/atm.com
 • บทความภาษาอังกฤษ ใช้ตัวอักษรไทมส์ นิว โรมัน (Times New Roman) ขนาด 8 ตัวธรรมดา
 • Books
  [1] J.K. Author, “Title of chapter in the book,” in Title of His Published Book, xth ed.
        City of Publisher, Country if not USA: Abbrev. of Publisher, year, ch. x, sec. x,
        pp. xxx-xxx
  [2] L. Stein, “Random patterns,” in Computers and You, J.S. Brake, Ed. New York: Wiley,
        1994, pp. 55-70.
  Conference Technical Articles
  [3] J.K. Author, “Title of paper,” in Unabbreviated Name of Conf., City of Conf., Abbrev.
        State (if given), year, pp. xxx-xxx
  [4] J. K. Pink, “Article Title,” in Proc. International Conference on Green Computing,
        Paris, France, Jan. 2012, pp. 50-55.
  Website
  [5] J.K. Author. (year, month day). Title (Edition) [Type of medium].
        Available: http://www.(URL)
  [6] R. Good. (2011, Feb 10). Computers (2nd ed.) [Online].
        Available: http://www.computers.com
  Thesis and Dissertations
  [7] J.K. Author, “Title of Thesis,” M.S. thesis, Abbrev. Dept., Abbrev. Univ.,
        City of Univ., Abbrev. State, year.
  [8] J.K. Author, “Title of dissertation,” Ph.D. dissertation, Abbrev. Dept., Abbrev.Univ.,
        City of Univ., Abbrev. State, year.
  [9] N. Kawasaki, “Parametric Study of Thermal and chemical nonequilibrium nozzle
        flow,” M.S.thesis, Dept. Electron. Eng., Osaka Univ., Osaka, Japan, 1993.
  [10] J.O. Williams, “Narrow-band analyzer,” Ph.D. dissertation, Dept. Elect. Eng.,Harvard
        Univ., Cambridge, MA, 1993.