สืบค้น:
วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ข้อกำหนดการจัดพิมพ์ต้นฉบับบทความ
ข้อกำหนดการจัดพิมพ์

ผู้เขียนต้องจัดพิมพ์บทความตามข้อกำหนดเพื่อให้มีรูปแบบการตีพิมพ์เป็นมาตรฐานแบบเดียวกัน ดังนี้
      1 ขนาดของกระดาษ ให้ใช้ขนาด A4
      2 จำนวนหน้า ความยาวไม่น้อยกว่า 4 หน้ากระดาษ A4 และไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4
      3 กรอบของข้อความ ระยะห่างของขอบกระดาษด้านบน 2.5 ซม. (0.98”) ด้านล่าง 2 ซม. (0.79”)
ด้านซ้าย 2 ซม. (0.79”) ด้านขวา 2 ซม. (0.79”) รูปแบบการพิมพ์เป็นแบบ 2 คอลัมน์ แต่ละคอลัมน์ กว้าง 8.2 ซม. (3.23”) ระยะห่างระหว่างคอลัมน์ 0.6 ซม. (0.24”)
      4 ระยะห่างระหว่างบรรทัด หนึ่งช่วงบรรทัดของเครื่องคอมพิวเตอร์ (Single)
      5 ตัวอักษร รูปแบบของตัวอักษรให้ใช้บราววัลเลีย นิว (Browalia New) สำหรับบทความที่มีทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษร่วมกัน และบทความที่เป็นภาษาอังกฤษล้วนให้ใช้รูปแบบตัวอักษรไทมส์ นิว โรมัน (Times New Roman)
      6 รายละเอียดต่างๆ ของบทความ กำหนดดังนี้
 • ชื่อเรื่อง (Title)
 • บทความภาษาไทย ขนาด 22 ตัวหนา กำหนดกึ่งกลาง
 • บทความภาษาอังกฤษ ขนาด 16 ตัวหนา กำหนดกึ่งกลาง
 • ชื่อผู้เขียน (Author)
 • บทความภาษาไทย ขนาด 13 ตัวธรรมดา กำหนดกึ่งกลาง
 • บทความภาษาอังกฤษ ขนาด 11 ตัวธรรมดา กำหนดกึ่งกลาง
 • ที่ติดต่อผู้เขียน
 • บทความภาษาไทย ขนาด 12 ตัวเอน กำหนดกึ่งกลาง
 • บทความภาษาอังกฤษ ขนาด 10 ตัวเอน กำหนดกึ่งกลาง
 • E-mail
 • บทความภาษาไทย ใช้ตัวอักษร Courier ขนาด 9 ตัวธรรมดา กำหนดกึ่งกลาง
 • บทความภาษาอังกฤษ ใช้ตัวอักษร Courier ขนาด 9 ตัวธรรมดา กำหนดกึ่งกลาง
 • บทคัดย่อ (Abstract)
 • ชื่อ “บทคัดย่อ” ขนาด 11 ตัวหนาและเอน กำหนดชิดซ้าย ข้อความในบทคัดย่อ ขนาด 11
 • ชี่อ “Abstract” ขนาด 9 ตัวหนาและเอน กำหนดชิดซ้าย ข้อความใน Abstract ขนาด 9 ตัวหนา
 • คำสำคัญ (Keywords)
 • ให้ใส่คำสำคัญ 4-5 คำ ซึ่งเกี่ยวข้องกับบทความที่นำเสนอ โดยให้จัดพิมพ์ใต้บทคัดย่อ
 • ชื่อ “คำสำคัญ” ขนาด 11 ตัวหนาและเอน กำหนดชิดซ้าย ข้อความในคำสำคัญ ขนาด 11
 • ชี่อ “Keywords” ขนาด 9 ตัวหนาและเอน กำหนดชิดซ้าย ข้อความใน Keywords ขนาด 9 ตัวหนา
 • รูปแบบการพิมพ์เนื้อหาของบทความ
 • หัวข้อหลัก ประกอบด้วย บทนำ (Introduction) วัตถุประสงค์ของการวิจัย (Objectives) วิธีดำเนินการวิจัย (Methods) ผลการวิจัย (Results) สรุปและอภิปรายผล (Conclusions and Discussion) เอกสารอ้างอิง (References) หรือบรรณานุกรม (Bibliography)
 • - บทความภาษาไทย ขนาด 12 ตัวธรรมดา กำหนดกึ่งกลาง
  - บทความภาษาอังกฤษ ขนาด 10 ตัวธรรมดา กำหนดกึ่งกลาง
 • หัวข้อรอง ระดับที่ 1
 • - บทความภาษาไทย ขนาด 12 ตัวเอน กำหนดชิดซ้าย
  - บทความภาษาอังกฤษ ขนาด 10 ตัวเอน กำหนดชิดซ้าย
 • หัวข้อรอง ระดับที่ 2
 • - บทความภาษาไทย ขนาด 12 ตัวเอน กำหนดชิดซ้ายและเลื่อนเข้ามา 0.5 cm
  - บทความภาษาอังกฤษ ขนาด 10 ตัวเอน กำหนดชิดซ้ายและเลื่อนเข้ามา 0.5 cm
 • เนื้อเรื่อง
 • - บทความภาษาไทย ขนาด 12 ตัวธรรมดา
  - บทความภาษาอังกฤษ ขนาด10 ตัวธรรมดา
 • ชื่อตาราง
 • - บทความภาษาไทย ขนาด 12 ตัวธรรมดา กำหนดชิดซ้าย และใส่ชื่อเหนือตาราง
  - บทความภาษาอังกฤษ ขนาด 10 ตัวธรรมดา กำหนดชิดซ้าย และใส่ชื่อเหนือตาราง
 • หัวข้อในตาราง
 • - บทความภาษาไทย ขนาด 11 ตัวหนา กำหนดกึ่งกลาง
  - บทความภาษาอังกฤษ ขนาด 9 ตัวหนา กำหนดกึ่งกลาง
 • เนื้อหาในตาราง
 • - บทความภาษาไทย ขนาด 11 ตัวธรรมดา
  - บทความภาษาอังกฤษ ขนาด 9 ตัวธรรมดา
 • ชื่อภาพประกอบ
 • - บทความภาษาไทย ขนาด 10 ตัวธรรมดา กำหนดกึ่งกลาง และใส่ชื่อใต้ภาพ
  - บทความภาษาอังกฤษ ขนาด 8 ตัวธรรมดา กำหนดกึ่งกลาง และใส่ชื่อใต้ภาพ
 • เนื้อหาในภาพประกอบ
 • - บทความภาษาไทย ขนาด 11 ตัวธรรมดา
  - ภาษาอังกฤษ ขนาด 9 ตัวธรรมดา