สืบค้น:
วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
 ติดต่อเรา

กองบรรณาธิการ วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
เลขที่ 1771/1  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น  ซอยพัฒนาการ 37-39   ถนนพัฒนาการ  แขวงสวนหลวง   เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร   10250

ติดต่อกับคุณพิมพ์รต  พิพัฒนกุล  (02) 763-2752 , คุณหฤทัย คงธนจารุอนันต์  (02) 763-2704  Fax. (02) 763-2754
หรือ  E-mail: Journal@tni.ac.th