สืบค้น:
วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

กองบรรณาธิการ วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (Journal of Engineering and Technology)
หัวหน้ากองบรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร. พิชิต สุขเจริญพงษ์สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

กองบรรณาธิการ

1. ศาสตราจารย์ ดร ธนารักษ ธีระมั่นคง สถาบันเทคโนลีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. พันเอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรัชญา อารีกุลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
3. รองศาสตราจารย์ ดร. อดิศร ลีลาสันติธรรมมหาวิทยาลัยมหิดล
4. ดร.สุรพงษ์ พงษ์ยุพินพานิชมหาวิทยาลัยรามคำแหง
5. รองศาสตราจารย์ ดร. พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6. รองศาสตราจารย์ พูลพร แสงบางปลา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7. รองศาสตราจารย์ ดร. ชุมพล อันตรเสนสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
8. รองศาสตราจารย์ ดร. รัตติกร วรากูลศิริพันธุ์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เลอเกียรติ์ วงศ์สารพิกูล สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัยและบทความวิชาการ

1. ศาสตราจารย์ ดร. ปราโมทย์ เดชะอำไพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. ศาสตราจารย์ ดร. รัชนีกร  ธรรมวิชัยSt.Cloud State University, USA.
3. ศาสตราจารย์ ดร. วิลาศ  วูวงศ์สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
4. ศาสตราจารย์กิตติคุณ อัมพิกา  ไกรฤทธิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5. รองศาสตราจารย์ ดร. ดาวัลย์  วิวรรธนะเดชจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6. รองศาสตราจารย์ ดร. ธัญญะ  เกียรติวัฒน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7. รองศาสตราจารย์ ดร. ปริทรรศน์  พันธุบรรยงค์สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
8. ศาสตราจารย์ ดร. ปารเมศ  ชุติมา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9. รองศาสตราจารย์ ดร. พงศ์ชนัน   เหลืองไพบูลย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
10. รองศาสตราจารย์ ดร. พัชราภรณ์   ญาณภิรัต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
11. รองศาสตราจารย์ ดร. วัชราภรณ์   อิสิชัยกุล สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (AIT)
12. รองศาสตราจารย์ ดร. อนันต์   มุ่งวัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13. Prof. Dr.Mochiko   OHKURA Shibaura Institute of Technology, Japan
14. Dr.Masayuki   FUJISE National Institute of Information and
Communications Technology, Japan
15. รองศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต   โรจน์อารยานนท์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
16. รองศาสตาจารย์ ดร. พิชิต   สุขเจริญพงษ์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
17. รองศาสตราจารย์ พูลพร   แสงบางปลา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
18. รองศาสตราจารย์ ดร. รัตติกร  วรากูลศิริพันธุ์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เลอเกียรติ์   วงศ์สารพิกูล สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิมล  แสนอุ้ม สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จินตวัฒน์  ไชยชนะวงศ์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิภาวดี  วงษ์สุวรรณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
23. ดร.สะพรั่งสิทธิ์  มฤทุสาธร สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
24. ดร.กรกฎ  เหมสถาปัตย์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น