สืบค้น:
วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

กองบรรณาธิการ วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
บริหารธุรกิจและภาษา (Journal of Business Administration and Languages)
หัวหน้ากองบรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร. พิชิต สุขเจริญพงษ์สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

กองบรรณาธิการ

1. รองศาสตราจารย์ ดร. อรรณพ ตันละมัยมหาวิทยาลัยมหิดล
2. รองศาสตราจารย์ ดร. บดินทร์ รัศมีเทศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิดา ลาภศรีสวัสดิ์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศยามน อินสะอาดมหาวิทยาลัยรามคำแหง
5. อาจารย์พรอนงค์ นิยมค้า โฮริคาวาสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รังสรรค์ เลิศในสัตย์สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณวิมล รุ่งธีระสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความวิจัยและบทความวิชาการ

1. ศาสตราจารย์ ดร. อัจฉรา  วงศ์โสธรจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. รองศาสตราจารย์ ดร. บดินทร์  รัศมีเทศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. รองศาสตราจารย์ ดร. สุพัฒน์  สุกมลสันต์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4. รองศาสตราจารย์ ดร. อรรณพ  ตันละมัย มหาวิทยาลัยมหิดล
5. รองศาสตราจารย์ ดร. เอกจิตต์  จึงเจริญมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6. รองศาสตราจารย์ ปราณี  จงสุจริตธรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7. รองศาสตราจารย์ ไว  จามรมานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
8. รองศาสตราจารย์ ศรีเพ็ญ  ทรัพย์มนชัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นิดา  ลาภศรีสวัสดิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บังอร  พานทอง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บำรุง  โตรัตน์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสงี่ยม  โตรัตน์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ  จิราสมบัติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิศักดิ์  ภู่พิพัฒน์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
15. ดร.นาวิน  มีนะกรรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
16. Professor Chicako  HIRONAKA Shiga University, Japan
17. Professor Naohiro  KUROSE Kaetsu University, Japan
18. Professor Yuji  MIHARA Tokyo City University, Japan
19. อาจารย์พรอนงค์  นิยมค้า โฮริคาวา สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิมล รุ่งธีระ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รังสรรค์  เลิศในสัตย์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
22. รองศาสตราจารย์ ดร. พิชิต  สุขเจริญพงษ์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จักร  ติงศภัทิย์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
24. ดร. ปาลีรัฐ  เลขะวัฒนะ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วุฒิ  สุขเจริญ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น