สืบค้น:
วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
ประกาศ
       เว็บไซต์วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้ย้ายระบบการจัดการวารสารออนไลน์ไปยังเว็บไซต์ Thai Journal Online (ThaiJO) ตั้งแต่ ปี 2562 หรือ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2562) เป็นต้นไป โดยสามารถคลิ๊กเข้าเว็บไซต์ดังกล่าวได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้

ความเป็นมา

      สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น จัดทำวารสาร 2 ฉบับ ซึ่งได้แก่ วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และ วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : บริหารธุรกิจและภาษา ขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารสถาบันฯ ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเผยแพร่ผลงานวิชาการและการวิจัยที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ตลอดจนการสนับสนุนคณาจารย์ นักวิจัยและผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกสถาบันฯ ให้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการ และเพื่อให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์สถาบันฯ ในด้านการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการ งานวิจัย งานสร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม อีกทั้งเป็นแหล่งในการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งในภาควิชาการและภาคปฏิบัติในธุรกิจและอุตสาหกรรม

วัตถุประสงค์ทั่วไป

      เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย (Research Paper) และบทความวิชาการ (Academic Paper) ที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาการและสังคม โดยเฉพาะภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม

วัตถุประสงค์เฉพาะ

วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : บริหารธุรกิจและภาษา (TNI Journal of Business Administration and Languages) ISSN 2351-0048

 1. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัยและบทความวิชาการสาขาบริหารธุรกิจและภาษาที่มีคุณภาพ
 2. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางการวิจัยในสาขาบริหารธุรกิจและภาษา
 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการวิจัยสาขาบริหารธุรกิจและภาษา

วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (TNI Journal of Engineering and Technology) ISSN 2351-0056

 1. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานวิจัยและบทความวิชาการสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ
 2. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางการวิจัยในสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพทางการวิจัยสาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ขอบเขตเนื้อหาที่รับตีพิมพ์

 • วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น: บริหารธุรกิจและภาษา ประกอบด้วย สาขาบริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมการผลิต ศิลปศาสตร์ ภาษาศาสตร์ สังคมศาสตร์
 • วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น: วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

นโยบายการรับบทความ

       กองบรรณาธิการวารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มีความยินดีรับบทความจากอาจารย์ประจำ และผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาบริหารธุรกิจและภาษา และวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ที่เขียนเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ซึ่งผลงานวิชาการที่ส่งมาขอตีพิมพ์ต้องไม่เคยเผยแพร่ในสิ่งพิมพ์อื่นใดมาก่อน และต้องไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่นที่นำส่ง ดังนั้นผู้สนใจที่จะร่วมเผยแพร่ผลงานและความรู้ที่ศึกษามาสามารถนำส่งบทความได้ที่กองบรรณาธิการเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองบทความพิจารณาจัดพิมพ์ในวารสารต่อไป ทั้งนี้บทความที่สามารถเผยแพร่ได้ประกอบด้วยบทความวิจัยและบทความทางวิชาการ ผู้สนใจสามารถศึกษาและจัดเตรียมบทความจากคำแนะนำสำหรับผู้เขียนบทความ
      การละเมิดลิขสิทธิ์ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งบทความโดยตรง บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิและได้รับความเห็นชอบจาก กองบรรณาธิการ
      ข้อความที่ปรากฏภายในบทความของแต่ละบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการเล่มนี้ เป็น ความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนแต่ละท่าน ไม่เกี่ยวข้องกับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น และคณาจารย์ท่านอื่น ๆ ในสถาบัน แต่อย่างใด ความรับผิดชอบด้านเนื้อหาและการตรวจร่างบทความแต่ละบทความเป็นของผู้เขียนแต่ละท่าน หากมีความผิดพลาดใด ๆ ผู้เขียนแต่ละท่านจะต้องรับผิดชอบบทความของตนเองแต่ผู้เดียว
      กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์มิให้นำเนื้อหา ทัศนะ หรือข้อคิดเห็นใด ๆ ของบทความในวารสารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ไปเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาตจากกองบรรณาธิการ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ถือเป็นลิขสิทธิ์ของวารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
      ผู้ประสงค์จะส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น สามารถส่ง Online ที่ journal.tni.ac.th โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนในระบบการส่งบทความ Online หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
     -  กองบรรณาธิการ วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
     -  ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
      เลขที่ 1771/1 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ซอยพัฒนาการ 37-39 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 ติดต่อกับคุณพิมพ์รต พิพัฒนกุล (02) 763-2752 , คุณหฤทัย คงธนจารุอนันต์ (02) 763-2704 Fax. (02) 763-2754 หรือ
E-mail: Journal@tni.ac.th

กำหนดเผยแพร่วารสาร

วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ทั้ง 2 ฉบับ มีกำหนดเผยแพร่ราย 6 เดือน ปีละ 2 ฉบับ ดังนี้
     •  ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน
       (กำหนดรับบทความภายในเดือนมีนาคม และตีพิมพ์เผยแพร่ภายในเดือนมิถุนายน)
     •  ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม
       (กำหนดรับบทความภายในเดือนกันยายน และตีพิมพ์เผยแพร่ภายในเดือนธันวาคม)

อัตราสมาชิก การอ่านประเมิน และการตีพิมพ์บทความ

 1. สมาชิกวารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี อัตรา 500 บาท/ปี
 2. สมาชิกวารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : บริหารธุรกิจและภาษา อัตรา 500 บาท/ปี
 3. อ่านประเมินบทความวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ชำระเมื่อส่งบทความวิชาการ อัตรา 2,500 บาท/บทความ
 4. ตีพิมพ์บทความวิชาการในวารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ชำระเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ อัตรา 1,500 บาท/บทความ

ประกาศ ณ วันที่ 7 กันยายน 2561